Skip to content
Menu

Eigen vogelbeurs

Eigen vogelbeurzen

 

VANAF 2023 IEDERE 2E, 3E en 4E ZATERDAG VAN DE MAAND!

 
HET GEHELE JAAR DOOR
 

Elke tweede en derde zaterdag van de maand organiseert Vogelvereniging Haarlemmermeer van 09.30 – 12.30 uur een vogelbeurs in het clubgebouw aan de Marialaan 86 1161 XD Zwanenburg.

Op deze beurzen kunnen alle bezoekers eventueel vogels te koop aanbieden of kopen. Tevens kunnen alle bezoekers eventueel zaden etc. kopen op de Beurs.

Inlichtingen: 06-34500080

 

Vogelbeurs van Vogelvereniging Haarlemmermeer
Vogelbeurs van Vogelvereniging Haarlemmermeer

RICHTLIJNEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN VOGELMARKT OF VOGELBEURS

C.O.M. NEDERLAND Confédération Ornithologique Mondiale Nederland

Aangesloten organisaties:
B.E.C. (Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels)
N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)
P.S. (Parkieten Societeit)

De organisaties die zijn aangesloten bij de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.) Nederland volgen een beleid dat gericht is op de optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels.
Dit beleid wordt niet alleen gevoerd ten aanzien van het houden, verzorgen en kweken van deze vogels. Maar het strekt zich ook uit tot het traject van aankoop en verkoop van deze vogels.

Vogels kunnen te koop worden aangeboden door middel van advertenties in de diverse vogelbladen en internetsites waarbij de verkoop rechtstreeks plaats vindt tussen de kweker en de koper. Zij moeten onderling afspraken maken over hoe de overdracht van de vogels plaats moet vinden.

Daarnaast kunnen vogels te koop worden aangeboden via:

 • dierenspeciaalzaken
 • vogelmarkten
 • vogelbeurzen

Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en welzijn van de vogels borgen gedurende het transport van en naar, en de periode dat zij op een vogelmarkt of op een vogelbeurs aanwezig zijn.

1. Begripsbepalingen

Vogelmarkt: een commercieel opgezette markt waar vogels te koop worden aangeboden door vooraf uitgenodigde handelaren en door particulieren.

Vogelbeurs: ook wel verkoopklasse genoemd, een verkoopgelegenheid waar vogels te koop worden aangeboden door particulieren al of niet gelijktijdig met een georganiseerde tentoonstelling.

Handelaar: een natuurlijk of rechtspersoon die op commerciële wijze handelt in vogels en beschikt over de daartoe van rechtswege geldige vergunningen.

Particulier: een vogelkweker of vogelhouder, die op een niet commerciële wijze het kweken en houden van vogels hobbymatig beoefent.

2. Wet- en regelgeving

De organisatie van een vogelmarkt of vogelbeurs moet, naast de COM richtlijnen ten behoeve van de organisatie van vogelmarkten en vogelbeurzen, niet in strijd zijn met nationale en Europese wet- en regelgevingen. De belangrijkste wetten en regelgevingen in dit kader zijn:

 • de Flora en Fauna wet
 • de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD)
 • CITES – overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
 • EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten (de Basisverordening)

3. Organisatie

Een vogelmarkt kan georganiseerd worden door:

 • een bedrijf dat beroepsmatig betrokken is bij de vogelsport als bv. leverancier van dierenbenodigdheden
 • een particulier organisatiebureau
 • het bestuur van een vereniging welke is aangesloten bij een der vogelbonden in Nederland.

Een vogelbeurs wordt als regel georganiseerd door een vereniging van vogelliefhebbers, en al of niet gelijktijdig met de organisatie van een tentoonstelling.

In alle gevallen is de organisatie verantwoordelijk, en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen die voorkomen in de van toepassing verklaarde reglementering en bovendien voor de naleving van alle bepalingen die voorkomen in Nederlandse en Europese wet en regelgeving ten aanzien van het houden van, het vervoeren van, en de handel in vogels.

4. Verkoopruimte

Een vogelmarkt of vogelbeurs mag uitsluitend worden georganiseerd in een afgesloten ruimte als daarin een voor de aangeboden vogels verantwoorde omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid heerst en waarin een tochtvrije luchtverversing is gewaarborgd.
In de verkoopruimte moeten voldoende verbodsborden zijn aangebracht waaruit duidelijk blijkt dat het roken in deze ruimte verboden is.
Het verdient aanbeveling in de verkoopruimte een afzonderlijke ruimte aan te wijzen voor het tijdelijk in bewaring geven van de dan aangekochte vogels. Deze ruimte mag niet vrij voor het publiek toegankelijk zijn.
In de verkoopruimte dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn. Buiten deze voorzieningen dienen tappunten voor vers (drink)water aanwezig te zijn.

5. Tijdsduur

Vogelmarkten worden als regel als een ééndaagse evenement georganiseerd. De openingstijden voor het publiek mogen maximaal 10 uur bedragen.

Vogelbeurzen, georganiseerd tijdens een tentoonstelling duren als regel meerdere dagen. De openingstijd voor het publiek mag maximaal 12 uur per dag bedragen.

6. Toezicht

Tijdens de openingstijden van een vogelmarkt of vogelbeurs, dienen ter zaken deskundige toezichthouders aanwezig te zijn. Zij houden toezicht op:

 • de naleving van de van toepassing zijn wet- en regelgeving bij o.a. de inname van de te koop aangeboden vogels>li>de naleving van het marktreglement tijdens de aanwezigheid van het publiek
 • de conditie en huisvesting van de te koop aangeboden vogels
 • het gedrag van het publiek.

Toezichthouders moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Zij zijn bevoegd zowel verkopers als publiek bij overtredingen of wangedrag te manen de verkoopruimte te verlaten.

7. Handelaren en particulieren

Door de organisatie van een vogelmarkt dient een register te worden bijgehouden waaruit de adresgegevens blijken van alle op de vogelmarkt aanwezige handelaren en particulieren met daarbij hun standplaatsnummer.

Door de organisatie van een vogelbeurs dient een register te worden bijgehouden waaruit de adresgegevens en het kweek- of stamnummer van de verkopende kwekers blijken.

Op aanvraag moeten deze gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden aan externe controleurs, die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn hierover te kunnen beschikken.

8. Te koop aangeboden vogels

Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare ziekteverschijnselen en verwondingen worden van de markt verwijderd.
  • De vogels moeten een zodanige leftijd hebben, dat ze zelfstandig hun voer opnemen. Vogels die b.v. nog met de hand groot gebracht moeten worden (baby papegaaien) mogen niet te koop worden aangeboden.
  • Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten voorzien zijn van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de “Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002. Wordt een afwijking vastgesteld, dan wordt de betreffende vogel van de markt verwijderd.
  • Vogels die voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop worden aangeboden als ze voorzien zijn van een vaste pootring of van een transponder (gechipt). Daarbij dienen actuele CITES formulieren bij de vogels aanwezig te zijn. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de vogel van de markt verwijderd.
  • Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen der Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee, en mogen alleen op tentoonstellingen en vogelbeurzen worden aangeboden als ze voorzien zijn van een geldig inentingsbewijs tegen N.C.D. Pluimveemarkten zijn in Nederland verboden.

9. Transport

Vogels kunnen in transportkooien en of lopers naar de vogelmarkt of vogelbeurs worden vervoerd.
Deze transportkooien moeten voorzien zijn van een vochtabsorberende en stofvrije bodembedekking. Het verdient vanuit het welzijn van dieren geen aanbeveling hiervoor voer te gebruiken.

Transportkooien moeten schoon en gemakkelijk gedesinfecteerd kunnen worden en zodanig uitgevoerd dat er voldoende licht en verse lucht tijdens het transport kan toetreden.

Als het transport naar of van een vogelmarkt of vogelbeurs meer tijd in beslag neemt dan maximaal 4 uur, dient voldoende vers drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te zijn. Als deze tijd wordt overschreden kan ook gekozen worden voor vochthoudend fruit welke in een voor de vogel veilige voorziening is aangebracht.

10. Verkoopkooien

Vogels die te koop worden aangeboden moeten zowel op een vogelmarkt als een vogelbeurs ondergebracht worden in kooien welke overeen komen met die, waarin de vogels ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht.

Het verdient zeker geen aanbeveling vogels vanuit transportkooien en lopers te verkopen.
Indien de vogels toch vanuit een transportkooi of loper te koop worden aangeboden, dan moeten de afmetingen van deze zodanig zijn dat de vogels rechtop kunnen staan of zitten en zich om kunnen draaien.
Een loper mag niet lager zijn dan de totale hoogte van de vogelsoort die er in ondergebracht wordt.

Verkoopkooien moeten schoon zijn en voorzien van schone bakjes en flesjes voor vers voer en vers drinkwater.

De verkoopkooien en de kooien waarin een eventuele handelsvoorraad aanwezig is, dienen op tafelhoogte geplaatst te worden.

Als transport- en verkoopkooien gestapeld moeten worden is het noodzakelijk dat dit zo wordt uitgevoerd, dat de toevoer van frisse lucht en voldoende licht niet verhinderd wordt.

Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. In de zogeheten Universeelkooi niet meer dan 2 vogels. Het verdient aanbeveling vogels paarsgewijs te koop aan te bieden.
Voorkomen moet worden dat er meer dan twee kleine vogels (kleiner dan een agapornis/grasparkiet) in een verkoopkooi zitten. Vogels ter grootte van een papegaai moeten afzonderlijk in een verkoopkooi geplaatst worden.

De kooien waarin de vogels worden geplaatst voor verkoop moeten in relatie zijn tot de grootte van de vogels. Een goede maatvoering hiervoor is de regeling, zoals kooien zijn vastgesteld door de nationale bonden voor de te houden tentoonstellingen.

11. Controle door organisatie

De organisatie is te allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden in dit reglement wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 8 dat nodig maakt zijn de organisatoren bevoegd over te gaan tot ringen- en papieren controle. Indien de verkoper een dergelijke controle niet toestaat moet hij onmiddellijk de verkoopruimte verlaten.


Sinds 1 januari 2007 is ook van kracht de transportverordening voor dieren. Het betreft transportverordening (EG) Nr 1/2005. Ook handelaren in vogels moeten hieraan voldoen.

Vastgesteld bij besluit van het bestuur van C.O.M. Nederland op 11 september 2007

Voor het bestuur:
P. Stijnen, voorzitter     B. Braam, secretaris